top of page

משפחת קורננדז

סבינו אברהם יחיאלי החליף את שם המשפחה מקורננדז ליחיאלי.

קורננדז הוא כפר לא גדול ליד פיוטרקוב וכנראה מוצא המשפחה משם אף שאיננו יודעים באיזה דור גרו שם.

שם אביו היה יחיאל או חיל בכינוי היומיומי ושם אמו חנה שהייתה ממשפחת גולדהירש.

המשפחה גרה ברחוב היהודים 'יידן-גאס' (סטארה-וורשבסקה) מס. 6 ושם הייתה להם חנות לדברי מתיקה.

לאבא חיל קורננדז היו שני אחים ואחות. שמות הוריו היו אברהם שעל שמו נקרא סבא שלנו ושם אמו מרים.

הקבר של מרים קרוננדז נמצא בבית הקברות עד היום ובני המשפחה פקדו אותו בזמנים שונים.

שם אמה שלה היה רוחמה וקיברה בסמוך לקבר בתה מרים.

family_korn1.jpg
bottom of page