top of page

משפחת גולדהירש

חנה אמו של סבא אברהם יחיאלי, הייתה ממשפחת גולדהירש. לאחיה היו חנויות בגדים בכיכר העיר רינק טריבונלסקי. להוריה קראו טובה וישעיהו גולהירש. טובה הייתה אישה פיקחת שבבעלותה היה כל הבית במס. 6. הבית היה מלון רוסי ישן שהיא קנתה והשכירה דירות. ישעיהו בעלה חלה ונסע לוורשה ושם נפטר. בנסיעה לשבתון בשנת 2010 מצאנו את הקבר של סבא ישעיהו בוורשה. סבתא טובה קבורה בבית הקברות בפיוטרקוב ואף קבר זה נמצא עד היום.

בן הדוד של סבא הירש גולדהירש היה פרטיזן ונהרג כמה ימים לפני סוף המלחמה. בני המשפחה קברו אותו בבית הקברות היהודי בפיוטרקוב.

bottom of page